Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 21. 6. 2022 od 19 hodin.

 

Zahájení 21.6.2022 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  2 hosté.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni pan Josef Halada a pan Jan Královec .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 2 /2022
2) Projednání a schválení pověřence GDPR
3) Projednání  a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2021
4) Projednání a schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2021
5) Projednání a schválení přiřazení Domova Clementas do peč.zařízení PK
6) Vyhodnocení Letáků DČOV
7) Různé a diskuze
 
 
1) kontrola usnesení č. 2/2022                                                                         
Usnesení 2/2022 bylo beze zbytku splněno. 
     
2) Projednání a schválení pověřence GDPR
ZO projednalo nabídku SMS na práci pověřence GDPR. SMS pro své členy zajišťuje tuto službu za 700,00 Kč měsíčně bez DPH. Tuto službu jsme povinni ze zákona mít. ZO projednalo a schválilo nabídku přijmout.
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce
ZO schválilo Závěrečný účet obce za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. Paní Aug.Haladová, účetní obce, seznámila přítomné s účetní závěrkou obce, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2021 a Inventerizační zpráva za rok 2021. Příloha č.2.  Po projednání členové ZO schválili Účetní závěrku obce za rok 2021, sestavenou k 31.12.2021 a rozdělení hospodářského výsledku na účet 432. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Projednání a schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2021
Starostka obce seznámila přítomné s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2021. ZO projednalo Zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2021 a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Projednání a schválení přiřazení Domova Clementas do peč.zařízení PK
Starostka obce seznámila ZO se žádostí Domova Clementas o podporu při zařazení do sítě základních poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Vyhodnocení Letáků DČOV
Starostka obce seznámila ZO s výsledkem  průzkumu ohledně zájmu obyvatel o DČOV (příloha č.1). Hranici 30 procent jsme splnili a můžeme tedy podniknout další kroky – výběr zpracovatele administrace  dotace a výběrového řízení na projekt a provedení.  Seznámili jsme se s dvěmi nabídkami dotačních firem a vybrána byla levnější, se sídlem v našem kraji.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
V Pelechách dne 28.6.2022
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 
 
USNESENÍ č. 3/2022
z VZ ZO konaného dne 21.6.2022 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení pověřence GDPR
ZO projednalo a schválilo uzavřít smlouvu na  pověřence GDPR se Svazem místních samospráv. Připravit a odeslat potvrzenou smlouvu. 
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce
ZO schválilo Závěrečný účet obce za rok 2021 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. Paní Aug.Haladová, účetní obce, seznámila přítomné s účetní závěrkou obce, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2021 a Inventerizační zpráva za rok 2021. Příloha č.2. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání a schválení Účetní závěrky 2021
Členové ZO schválili Účetní závěrku obce za rok 2021, sestavenou k 31.12.2021 a rozdělení hospodářského výsledku na účet 432. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Projednání a schválení Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2021
Starostka obce seznámila přítomné s výsledkem kontroly hospodaření za rok 2021. 
ZO projednalo Zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2021 a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Projednání a schválení přiřazení Domova Clementas do peč.zařízení PK
ZO projednalo a schválilo  žádost Domova Clementas o podporu při zařazení do sítě základních poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Vyhodnocení Letáků DČOV
ZO projednalo a schválilo podniknutí dalších kroků k realizaci odkanalizování obce pomocí DČOV.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 28.6.2022
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 
 

Poslední novinky