Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 12. 4. 2022 od 19 hodin.

 

Zápis z veřejného  zasedání Zastupitelstva obce Pelechy 
konaného dne 12.4.2022 od 19.00 hod
 
Zahájení 12.4.2022 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas).
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  9 hostů. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a paní Radka Tremlová .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 1/2022
2) Stanovení počtu členů ZO pro nadcházející volby do ZO
3) Výběr varianty odkanalizování obce
4) Různé a diskuze
 
1) kontrola usnesení č.1/2022, Usnesení 1/2022 bylo beze zbytku splněno.      
2) Stanovení počtu členů ZO pro nadcházející volby do ZO.
ZO Pelechy projednalo a schválilo pro volby do ZO počet členů ZO 7.
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) Výběr varianty odkanalizování obce
Zastupitelstvo obce Pelechy po projednáních Variantní studie odkanalizování obce Pelechy s občany ve dnech 25.9.2021 a 1.4.2022 projednalo a schválilo Variantu A2. - osazení domovních ČOV III. kategorie, s podporou dotačního programu OPŽP. 
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
4) Různé
Starostka obce seznámila ZO s mailovou zprávou z Krajského úřadu Plzeňského kraje. Obci Pelechy byla přiznána dotace na akci: ‚OPRAVA KANALIZACE V OBCI PELECHY‘ a to ve výši 350.000,00 Kč.
ZO projednalo a schválilo přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2022-Projekty obcí ve výši 350.000,00 Kč.
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
V Pelechách dne 20.4.2022
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 
USNESENÍ č. 2/2022
z VZ ZO konaného dne 12.4.2022 od 19.00 hod
 
1)Stanovení počtu členů ZO pro nadcházející volby do ZO
ZO Pelechy projednalo a schválilo pro volby do ZO počet členů ZO 7.
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2) Výběr varianty odkanalizování obce
Zastupitelstvo obce Pelechy  projednalo a schválilo Variantu A2. - osazení domovních ČOV III. kategorie, s podporou dotačního programu OPŽP. 
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) ZO projednalo a schválilo přijetí dotace z dotačního titulu PSOV PK 2022-Projekty obcí  na akci: ‚OPRAVA KANALIZACE V OBCI PELECHY‘ ve výši 350.000,00 Kč.
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
V Pelechách dne 20.4.2022
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:

Poslední novinky