Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 15. 3. 2022 od 19 hodin.

 

Zahájení 15.3.2022 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  2 hosté.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Eva Molinková a paní Aug.Haladová .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 8/2021
2) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-0019210/VB1
3) Různé a diskuze
 
1) kontrola usnesení č. 8/2021 
Usnesení 8/2021 bylo beze zbytku splněno.   
  
2) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-0019210/VB1
ZO projednalo výše uvedenou Smlouvu...(viz příloha č.1) se společností ČEZ distribuce,zastoupená OMEXON GA Energo s.r.o., na elektrickou přípojku pro obec v Háječku.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) Různé
a) ZO projednalo podání Žádosti o dotaci pro JSDH. 
ZO schválilo nákup plovoucího sacího koše, proudnice C52, palivového kohoutu na PS 12 (potřeba opravy) a pracovních rukavic (viz příloha č.2).
Projednáno a  schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
b) ZO projednalo a schválilo v so 26.3.2022 uspořádat Dětský maškarní ples.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
c) ZO projednalo a schválilo udělat 1.4.2022 od 19.00 hod přednášku na téma odkanalizování malých obcí pomocí DČOV.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
d) ZO projednalo a schválilo objednání Velkoobjemových kontejnerů na víkend 23. a 24.4.2022.
Stejný víkend provede SDH Pelechy sběr železného šrotu.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
V Pelechách dne 22.3.2022
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 
USNESENÍ č. 1/2022
z VZ ZO konaného dne 15.3.2022 od 19.00 hod
 
1)  ZO projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-0019210/VB1
ZO projednalo výše uvedenou Smlouvu...(viz příloha č.1).
Projednáno  schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2) ZO projednalo a schválilo podání Žádosti o dotaci pro JSDH (viz příloha č.2)
ZO projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) ZO projednalo a schválilo v so 26.3.2022 uspořádat Dětský maškarní ples.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
4)ZO projednalo a schválilo udělat 1.4.2022 od 19.00 hod přednášku na téma odkanalizování malých obcí pomocí DČOV.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
5)ZO projednalo a schválilo objednání Velkoobjemových kontejnerů a sběr železného šrotu na víkend 23. a 24.4.2022.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
V Pelechách dne 22.3.2022
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 

Poslední novinky