Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 21. 12. 2021 od 19 hodin.

 

Zahájení 21.12. 2021 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  1 host.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní  Jana Becková a pan Jan Královec .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 7/2021
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2022
3) Projednání a schválení přijetí dotace od PK
4) Různé a diskuze
     
Program jednání bude dodatečně rozšířen o bod přípravy inventury za rok 2021.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 7/2021                                                                                         
Usnesení 7/2021 bylo beze zbytku splněno.      
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2022
Rozpočet obce Pelechy na rok 2022 ( viz příloha č.1) vyšel z Návrhu rozpočtu  na rok 2022. Návrh rozpočtu na rok 2022 byl vyvěšen a sejmut na úřední desce a elektronické úřední desce obce dle zákona. 
V době vyvěšení nebyla podána žádná námitka nebo požadavek na změnu Návrhu rozpočtu.
V Rozpočtu nebyly provedeny žádné změny .
Rozpočet na rok 2022 je složen z předpokládaných příjmů ve výši 1.192.200,00 Kč a z předpokládaných výdajů ve výši 1.192.200,00 Kč.
Rozpočet na rok 2022 je sestaven jako vyrovnaný.
Rozpočet na rok 2022 bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 1 měsíce. Na elektronické úřední desce obce Pelechy po celý rok 2022. V papírové podobě bude k dispozici k nahlédnutí po celý rok na Obecním úřadě během úředních hodin.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.       
 
3) Projednání a schválení přijetí dotace od PK
Obec Pelechy obdržela dotaci od Plzeňského kraje ve výši 17.500,00 Kč na zpracování studie odkanalizování obce Pelechy. ZO projednalo a schválilo tuto finanční částku ve formě dotace od Plzeňského kraje, odboru ŽP,  přijmout.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
4) Příprava inventury 2021
- určení data provedení fyzické inventury a zvolení členů ÚIK a IK ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 25.1.2022. ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta. Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová,  Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová. Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
- schválení Plánu inventur za rok 2021, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2021 Starostka obce seznámila ZO s výše uvedenými materiály.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
V Pelechách dne 30.12.2021
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 
USNESENÍ č.8/2021 z VZ ZO konaného dne 21.12.2021 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2022
ZO projednalo a schválilo Rozpočet na rok 2022. Rozpočet na rok 2022, jako vyrovnaný.  Příjmy 1 192 200,00 Kč,   Výdaje 1 192 200,00 Kč.  Rozpočet na rok 2022 bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 1 měsíce. Na elektronické úřední desce obce Pelechy po celý rok 2022. V papírové podobě bude k dispozici k nahlédnutí po celý rok na Obecním úřadě během úředních hodin.                  
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Projednání a schválení přijetí dotace od PK
 ZO projednalo a schválilo přijmout finanční částku 17.500,00 Kč ve formě dotace od Plzeňského kraje, odboru ŽP,  na zpracování studie odkanalizování obce Pelechy, přijmout.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) Příprava inventury za rok 2020
ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 25.1.2022.
ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.
Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.
Projednáno a schváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
4) Schválení Plánu inventur za rok 2021, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2021
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
V Pelechách dne 30.12.2021

Poslední novinky