Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 23. 11. 2021 od 19 hodin.

 

Zahájení 23.11. 2021 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  1 host.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní  Eva Molinková a Augustina Haladová.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 6/2021
2) Projednání a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2022
3) Různé a diskuze
     
1) kontrola usnesení č. 6/2021                                                                                         
Usnesení 5/2021 bylo beze zbytku splněno.      
2) Projednání a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2022
Účetní obce přednesla Návrh rozpočtu na rok 2022.  Návrh  - Příjmy 1 192 200,00 Kč, - Výdaje 1 192 200,00 Kč, Návrh rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný ( viz příloha č.1 ). 
Přítomní Zastupitelé se k němu vyjádřili.
ZO projednalo a schválilo Návrh rozpočtu na rok 2022, jako vyrovnaný. Návrh bude vyvěšen po dobu min 15 dní na úřední desce a elektronické úřední desce obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 30.11.2021
 
USNESENÍ č.7/2021
z VZ ZO konaného dne 23.11.2021 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2022
ZO projednalo a schválilo Návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu na rok 2022, jako vyrovnaný.  Příjmy 1 192 200,00 Kč,   Výdaje 1 192 200,00 Kč.  Návrh bude vyvěšen po dobu min 15 dní na úřední desce a elektronické úřední desce obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 30.11.2021
 

Poslední novinky