Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 2. 11. 2021 od 19 hodin.

 

Zahájení 2.11. 2021 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  2 hosté.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Radka Tremlová  a pan  Josef Halada .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 5/2021
2) Projednání a schválení Smlouvy o pronájmu
3) Projednání a schválení nové OZV o místním poplatku za obecní systém odp.hosp.
4) Vodohospodářská studie propojení vodovodů
5) Různé a diskuze
 
Program jednání VZ bude dodatečně rozšířen o Žádost o závazné stanovisko obce ke stavbě RD.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 5/2021                                                                           
Usnesení 5/2021 bylo beze zbytku splněno. 
     
2) Projednání a schválení Smlouvy o pronájmu
Záměr o pronájmu pozemku byl řádně vyvěšen na úřední a elektronické úřední desce obce. 
K uvedenému záměru se nikdo nevyjádřil. ZO proto záměr projednalo a schválilo. Pozemek se pronajme za podmínek v místě obvyklých. Smlouva o pronájmu byla schválena a vstoupí 
v platnost po podepsání oběma stranami.
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3)  Projednání a schválení nové OZV o místním poplatku za obecní systém odp.hosp.
ZO projednalo a schválilo novou OZV o místním poplatku za obecní systém odp.hosp.
Z důvodu neustále se zvyšujících cen za produkci odpadu ZO rozhodlo navýšit poplatek za odpad na 500,00 Kč za osobu a rekreační objekt, 300,00 Kč za dítě do 18let. I přes navýšení poplatku bude obec ze svého rozpočtu doplácet více než polovinu poplatku za produkci odpadu.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Vodohospodářská studie propojení vodovodů
Obci byl doručen dotazník týkající se Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeńskou aglomerací. Jedná se o nezávazné stanovisko ohledně možnosti 
v budoucnu se připojit ke skupinovému vodovodu. Připojit obec do připravované studie. ZO projednalo a schválilo vyplnit dotazník o připojení obce do studie ( Příloha č.1).
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Žádost o závazné stanovisko obce ke stavbě RD
ZO projednalo Žádost o závazné stanovisko ke stavbě RD, dle přiložené projektové dokumentace. ZO projednalo a schválilo stavbu RD dle přiložené projektové dokumentace ( viz příloha č.2 ).
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Různé
ZO projednalo a schválilo výběr alespoň minimálního stočného od občanů, kteří jsou připojeni na VK obce. Rozhodlo o tomto nepopulárním kroku z důvodu plánů obce ohledně budoucího rozšíření VK a řešení celého systému vypouštění odpadních vod obce. ZO projednalo a schválilo zjistit administrativní postup a vše připravit podle platných zákonů, aby výběr mohl začít od příštího roku. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
ZO projednalo a schválilo, vzhledem k opětovně nastalé epidemiologické situaci, nechat výběr varianty odkanalizování obce na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce na začátek příštího roku, doufaje, že se situace ohledně COVIDU zlepší.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
V Pelechách dne 9.11. 2021
 
 
USNESENÍ č. 6/2021
z VZ ZO konaného dne 2.11.2021 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení Smlouvy o pronájmu
ZO projednalo a schválilo záměr o pronájmu pozemku. Pozemek se pronajme za podmínek v místě obvyklých. Smlouva o pronájmu bude platná od příštího roku, tj. roku 2022.
Projednáno  chváleno 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2)  Projednání a schválení nové OZV o místním poplatku za obecní systém odp.hosp.
ZO projednalo a schválilo novou OZV o místním poplatku za obecní systém odp.hosp.
Vyhlášku připravit a vyvěsit na úřední desce a elektronické úřední desce s platností od začátku roku 2022.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Vodohospodářská studie propojení vodovodů
ZO projednalo a schválilo vyplnit nezávazný dotazník týkající se studie Propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Domažlice – Holýšov s Plzeňskou aglomerací a připojení obce do studie (viz příloha č.1). 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Žádost o závazné stanovisko obce ke stavbě RD
ZO projednalo a schválilo stavbu RD dle přiložené projektové dokumentace ( viz příloha č.2 ).
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Záměr zavést poplatek za stočné
ZO projednalo a schválilo výběr alespoň minimálního stočného od občanů, kteří jsou připojeni na VK obce. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
6) Výběr varianty odkanalizování obce
ZO projednalo a schválilo, vzhledem k opětovně nastalé epidemiologické situaci, nechat výběr varianty odkanalizování obce na Veřejném zasedání Zastupitelstva obce na začátek příštího roku.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
V Pelechách dne 9. 11. 2021
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:

Poslední novinky