Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 21. 9. 2021 od 19 hodin.

 

Zahájení 21.9. 2021 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 76 členů ZO,  3 hosté.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a pan Miroslav Beck .
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 4/2021
2) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – Věcné břemeno, přípojka ČEZ
3) Žádost o pronájem pozemku
4) Různé a diskuze
 
 
 1) kontrola usnesení č. 4/2021                                           
Usnesení 4/2021 bylo beze zbytku splněno.  
    
2) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – Věcné břemeno, přípojka ČEZ. ZO projednalo podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno – přípojka  k novostavbě RD okolo hasičské zbrojnice . 
Projednáno  chváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3)  Žádost o pronájem pozemku
Žádost byla doručena  emailem (viz příloha č.1).  Jedná  se o pronájem pozemku před chatou, majitel nemovitosti ho bude udržovat a parkovat na něm svoje vozidlo. ZO projednalo a schválilo vyvěšení záměru o pronájmu pozemku ( viz příloha č.2) .
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 22.9.2021
 
 
USNESENÍ č.5/2021
z VZ ZO konaného dne 21.9.2021 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí – Věcné břemeno, přípojka ČEZ.
ZO projednalo a schválilo podepsání smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno. 
Projednáno  chváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3)  Žádost o pronájem pozemku
ZO projednalo a schválilo vyvěšení záměru o pronájmu pozemku.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
V Pelechách dne 22.9.2021
 

Poslední novinky