Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 7. 9. 2021 od 19 hodin.

 

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy
 
konaného dne 7.9. 2021 od 19.00 hod
 
Zahájení 7.9. 2021 v 19.00 hod.
 
Schůze byla prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
 
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO, 2 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Eva Molinková a pan Jan Královec .
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
 
1) Kontrola usnesení 3/2021
 
2) Projednání a schválení Věcného břemene na pozemku 1641/16
 
3) Různé a diskuze
 
Program jednání dodatečně rozšířen o stížnost paní Sladovníkové.
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy proti, 0 pro, 0 se zdržel.
 
 
1) kontrola usnesení č. 3/2021 Usnesení 3/2021 bylo beze zbytku splněno.
 
2) Projednání a schválení Věcného břemene na pozemku 1641/16
 
Jedná se o legislativně právní dořešení realizované akce Pelechy, DO, parc.č. 1533/3-NN
 
ZO projednalo a schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Stížnost
 
Stížnost byla doručena emailem, 7.9.2021 (viz příloha č.1). Jedná se druhou stížnost na zatékání vody do chaty majitelky při prudkém dešti (první stížnost se projednávala, včetně odpovědi, na VZ ZO 8.9.2020). Domluvena písemná odpověď ( text viz příloha č.2).
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Různé a diskuze
 
Vzhledem k tomu, že se letos neuskuteční oprava části kanalizace ( čeká se na výsledek jednání ohledně dalšího směřování odkanalizování obce ), navrhla starostka s místostarostou zažádat o, již dříve diskutovanou, elektrickou přípojku do háječku na kulturní a sportovní akce. Doposud se elektrický proud bral od soukromých subjektů.
 
ZO projednalo a schválilo zažádat o elektrickou přípojku 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 9.9.2021
 
Zapsal: Místostarosta:
 
Starosta: Ověřovatelé:
 
 
USNESENÍ č.4/2021
 
z VZ ZO konaného dne 7.9.2021 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení Věcného břemene na pozemku 1641/16
 
ZO projednalo a schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Stížnost
 
ZO domluvena písemná odpověď ( text viz příloha č.2).
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Elektrická přípojka
 
ZO projednalo a schválilo zažádat o elektrickou přípojku 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 9.9.2021
 
Zapsal: Místostarosta:
 
Starosta: Ověřovatelé:

Poslední novinky