Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 13. 7. 2021 od 19 hodin.

 

Zahájení 13.7. 2021 v 19.00 hod.
 
Schůze byla prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická úřední deska obce a veřejný rozhlas).
 
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO, 9 hostů. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Radka Tremlová a pan Pavel Královec .
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
 
1) Kontrola usnesení 2/2021
 
2) Projednání a schválení Variantní studie odkanalizování obce Pelechy
 
3) Projednání a schválení dotace na střechu hasičárny a provoz prodejny
 
4) Projednání a schválení připojení místní komunikace k místní komunikaci
 
5) Různé a diskuze
 
 
1) kontrola usnesení č. 2/2021 Usnesení 2/2021 bylo beze zbytku splněno.
 
2) Projednání a schválení Variantní studie odkanalizování obce Pelechy
 
Starostka obce seznámila ZO a přítomné hosty s Variantní studií odkanalizování…
 
ZO se mohli seznámit s textem studie v mailu, kde jim byla zaslána k prostudování.
 
ZO Variantni studii ….projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání a schválení dotace na střechu hasičárny a provoz prodejny
 
Obec Pelechy dostala schválenu dotaci od PK z dotačního programu PSOV PK 2021 na akci: Oprava střechy hasičské zbrojnice a to v částce 113.000,00 Kč. ZO projednalo a schválilo přijetí dotace.
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Obec Pelechy dostala schválenu dotaci od PK z dotačního programu PSOV 2021 – Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje a to ve výši 30.000,00 Kč na provoz prodejny. ZO projednalo a schválilo přijetí dotace.
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4 ) Projednání a schválení připojení místní komunikace k místní komunikaci
 
MěÚ Domažlice odbor Dopravy postoupil podání firmy Ing., arch. Václav Mastný ve věci Povolení připojení jiné pozemní komunikace – místní komunikace umístěné na pozemku p.č.1544 k pozemní komunikaci umístěné na pozemku 1542/1 v obci Pelechy Obecnímu úřadu Pelechy, jako orgánu věcně a místně příslušnému k jednání v této věci.
 
ZO projednalo a schválilo připojení výše uvedené místní komunikace k místní komunikaci. Příloha č.1.
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Různé a diskuze
 
Starostka obce informovala přítomné o ústní stížnosti, kterou přijala dne 29.6. od pana
 
Ledviny z Tlumačova a jeho manželky. Stížnost se týkala volně pobíhajících psů, kteří ohrožují na cyklisty na veřejném prostranství u nemovitosti p. Tochorové. Starostka obce majitele psů na toto telefonicky upozornila, majitelka slíbila nápravu.
 
V Pelechách dne 19.7.2021
 
Zapsal: Místostarosta:
 
Starosta: Ověřovatelé:
 
 
USNESENÍ č.3/2021
 
z VZ ZO konaného dne 13.7.2021 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení Variantní studie odkanalizování obce Pelechy
 
ZO projednalo a schválilo Variantní studii odkanalizování obce Pelechy
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Projednání a schválení dotace na střechu hasičárny
 
ZO projednalo a schválilo přijetí dotace z dotačního programu PSOV PK 2021 na akci: Oprava střechy hasičské zbrojnice a to v částce 113.000,00 Kč. .
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Projednání a schválení dotace na provoz prodejny
 
ZO projednalo a schválilo přijetí dotace z dotačního programu PSOV 2021 – Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje a to ve výši 30.000,00 Kč na provoz prodejny.
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4 ) Projednání a schválení připojení místní komunikace k místní komunikaci
 
ZO projednalo a schválilo Povolení připojení jiné pozemní komunikace – místní komunikace umístěné na pozemku p.č.1544 k pozemní komunikaci umístěné na pozemku 1542/1 v obci Pelechy
 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 19.7.2021
 
Zapsal: Místostarosta:
 
Starosta: Ověřovatelé:
 

Poslední novinky