Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 20. 4. 2021 od 19 hodin.

 

 
Zahájení 20.4. 2021 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  4 hosté.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Radka Tremlová a pan Jan Královec.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 9/2020
2) Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Domažlice
3) Projednání a schválení OZV poplatky z pobytu
4) Projednání a schválení Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023
5) Projednání  a schválení Návrhu Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce Pelechy
6) Různé a diskuze
   
1) Kontrola usnesení č. 9/2020                                                     
Usnesení 9/2020 bylo beze zbytku splněno.      
 
2) Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Domažlice
o zajištění výkonu přenesené působnosti spočívající v zajišťování zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen ISÚI).
Smlouva byla projednána a schválena.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
3) Schválení OZV č. 1/2021 obce Pelechy o poplatcích z pobytu
OZV byla projednána a schválena.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. ( Příloha č.1)
 
4) Projednání a schválení Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ( viz Příloha č.1 ) byl projednán a schválen.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5 ) Projednání  a schválení Návrhu Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce Pelechy
Členové ZO byli seznámeni s Návrhem Závěrečného účtu obce Pelechy za rok 2020 a současně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pelechy za rok 2020. Po projednání členové ZO schválili Zprávu o výsledku hospodaření… a vyjádřili souhlas s hospodařením obce a to bez výhrad.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
V Pelechách dne 26.4.2021
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 
 
USNESENÍ č.1/2021 
z VZ ZO konané dne 20.10.2020 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy s městem Domažlice
Smlouva byla projednána  a  schválena. Všechny tři výtisky smlouvy budou zaslány na KÚ PK.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti.
 
3) Schválení OZV č. 1/2021 obce Pelechy o poplatcích z pobytu
Smlouva byla projednána a schválena.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Projednání a schválení Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2023
viz příloha č. 1.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5 ) Projednání  a schválení Návrhu Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku kontroly hospodaření obce Pelechy
ZO schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření obce Pelechy a to bez výhrad.
ZO souhlasí s Návrhem Závěrečného účtu obce Pelechy  za rok 2020.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 26.4.2021
 
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 

Poslední novinky