Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 1. 12. 2020 od 19 hodin.

 

 
Zahájení 1.12. 2020 v 19.00 hod.
Veřejnézasedání ZObylo  prezentováno způsobem v místě obvyklým. Nouzový stav.
Účast dle prezenční listiny: 6 členů ZO, paní Eva Molinková omluvena, jakožto riziková skupina, 3 hosté.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Radka Tremlová a pan Josef Halada .
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 7/2020
2) Projednání a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2021 
3) Různé a diskuze
     
 1) kontrola usnesení č. 7/2020                                                                                           
Usnesení 7/2020 bylo beze zbytku splněno. 
    
2) Projednání a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2021
Účetní obce pani A.Haladová seznámila ZO s předpokládanými výsledky hospodaření za letošní rok, s předpokládanými příjmy na rok 2021 a s návrhem rozpočtu na rok 2021. ZO projednalo a schválilo Návrh rozpočtu na rok 2021 ( viz příloha č.1 ). Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen jako vyrovnaný, s předpokládanými příjmy 1 070 600,00 Kč a výdaji 1 070 600,00 Kč. 
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
3) Různé a diskuze
Starostka obce požádala ZO o souhlas s provedením osazení nových 2 lamp veřejného osvětlení (VO). Tento výdaj byl sice odsouhlasen v rozpočtu na letošní rok, bohužel se vzhledem k současnému ekonomickému stavu dosud neuskutečnil. Nakonec na VO  peníze ještě na účtě jsou. Starostka si nechala vypracovat rozpočet od firmy Stenmont (viz příloha č.2), poněvadž firma Elektro Mleziva již na osazení VO nebude mít čas. Předpokládaná částka činí 137 652,00 Kč. ZO souhlasí s osazením VO za tuto cenu ještě v tomto roce.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
 
V Pelechách dne 7.12.2020
 
Zapsala:     
                                                                               Místostarosta:
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 
 
 
 
USNESENÍ č. 8/2020 
z VZ ZO konané dne 1.12.2020 od 19.00 hod
 
1)Projednání a schválení Návrhu rozpočtu na rok 2021
ZO projednalo a schválilo Návrh rozpočtu na rok 2021 ( viz příloha č.1 ). Návrh rozpočtu na rok 2021 byl schválen jako vyrovnaný, s předpokládanými příjmy 1 070 600,00 Kč a výdaji    1 070 600,00 Kč.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
2) Nové 2 lampy VO
ZO projednalo a schválilo osazení VO firmou Stenmont ještě v tomto roce. Předpokládaná částka činí 137 652,00 Kč. 
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.  
 
 
 
V Pelechách dne 7.12.2020
 
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:

Poslední novinky