Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 22. 12. 2020 od 19 hodin.

 

 
Zahájení 22.12.2020 v 19.00 hod. ( Nouzový stav. )
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým. 
Účast dle prezenční listiny: 6 členů ZO, paní Eva Molinková omluvena, 3 hosté.   Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a Augustina Haladová.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 8/2020
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2021
3) Různé a diskuze
Program jednání bude dodatečně rozšířen o bod  schválení měsíčních odměn  starostky, místostarosty  a účetních na dohodu.
 
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 1) kontrola usnesení č. 8/2020
Usnesení č. 8/2020 bylo beze zbytku splněno.
2) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2021
Rozpočet obce Pelechy na rok 2020 ( viz příloha č.1) vyšel z Návrhu rozpočtu  na rok 2021. Návrh rozpočtu na rok 2020 byl vyvěšen a sejmut na úřední desce a elektronické úřední desce obce dle zákona. 
V době vyvěšení nebyla podána žádná námitka nebo požadavek na změnu Návrhu rozpočtu.
V Rozpočtu nebyly provedeny žádné změny .
Rozpočet 2021 je složen z předpokládaných příjmů ve výši 1.070.600,00 Kč a         z předpokládaných výdajů ve výši 1.070.860,00 Kč.
Rozpočet na rok 2021 je sestaven jako vyrovnaný.
Rozpočet na rok 2021 bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 1 měsíce. Na elektronické úřední desce obce Pelechy po celý rok 2021. V papírové podobě bude k dispozici k nahlédnutí po celý rok na Obecním úřadě během úředních hodin.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                      
 
3) Příprava inventury 2019
- určení data provedení fyzické inventury a zvolení členů ÚIK a IK ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 26.1.2021. ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta. Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová,  Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová. Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO. Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel . - schválení Plánu inventur za rok 2020, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2020 Starostka obce seznámila ZO s výše uvedenými materiály.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
 
V Pelechách 27.12.2020
 
 Zapsala:                                                                        Ověřovatelé:
 
 
Starostka:                                                                     Místostarosta: 
 
 
USNESENÍ č. 9 /2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 22.12.2020
 
1) Projednání a schválení Rozpočtu na rok 2021
ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce Pelechy na rok 2021 ( viz příloha č.1). 
Rozpočet 2021 je složen z předpokládaných příjmů ve výši 1.070.600,00 Kč a z předpokládaných výdajů ve výši 1.070.600,00 Kč. Rozpočet na rok 2021 bude vyvěšen na Úřední desce po dobu 1 měsíce. Na elektronické úřední desce obce Pelechy po celý rok 2020. V papírové podobě bude k dispozici k nahlédnutí po celý rok na Obecním úřadě během úředních hodin.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                     
3) Příprava inventury za rok 2020
ZO určilo datum pro provedení fyzické inventury na 26.1.2021.
ZO navrhlo za členy ÚIK: Jana Becková – předsedkyně FV, Augustina Haladová – účetní, Petr Královec – místostarosta.
Za členy IK: předsedkyně Jana Becková, Petr Královec, Augustina Haladová, Radka Tremlová. Osoba zodpovědná za evidenci majetku Hana Váchalová.
Proškolení ÚIK a IK bude provedeno dnes, ihned po ukončení VZ ZO.
Projednáno a schváleno 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
4) Schválení Plánu inventur za rok 2020, Postupy inventur a inventarizace, Směrnice pro provedení inventury 1/2020
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .
 
V Pelechách dne 27.12.2020
 
Zapsala:                                                                        Ověřovatelé:
 
 
Starostka:                                                                     Místostarosta:
 
 

Poslední novinky