Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 25. 8. 2020 od 19 hodin.

 

Zahájení 25.8. 2020 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  4 hosté. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková  a pan Jan Královec .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 4/2020
2) Projednání  a schválení OZV obce Pelechy
3) Projednání stížnosti
4) Různé a diskuze
Program VZ bude dodatečně rozšířen o projednání a schválení odkanalizování novostavby RD pana Pavla Brauna.     ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel
 
1) kontrola usnesení č. 4/2020
Usnesení 4/2020 bylo beze zbytku splněno.      
 
2) Projednání a schválení OZV obce Pelechy
Starostka obce seznámila ZO s návrhem OZV: 
a) Obecně závazná vyhláška obce PELECHY č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
b) Obecně závazná vyhláška obce PELECHY č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
c) Obecně závazná vyhláška obce PELECHY č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy.
Vyhlášky byly zkontrolovány na ODK KÚ Plzeň. Na dnešním VZ ZO byla projednána doporučení ODK k návrhům vyhlášek. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, zohlednit v textu vyhlášek doporučení ODK a připravit na příští VZ ZO k odsouhlasení.
 
3 Projednání stížnosti
Starostka obce seznámila ZO se sdělením paní Sladovníkové ( viz příloha č.1). Ta v mailu upozorňuje na velké množství vody a bahna, které se letos objevili na jejím pozemku a na rušení nočního klidu. 
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel provést kontrolu po dešti na zmíněném území obce a podle výsledku připravit písemnou odpověď a projednat na příštím VZ ZO.
 
4) Odkanalizování novostavby RD pana Pavla Brauna 
ZO projednalo projekt na odkanalizování RD výše jmenovaného ke stavebnímu povolení.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Různé a diskuze
a) koupě křovinořezu
Vzhledem k tomu, že se obecní křovinořez již nevyplatí (vzhledem k jeho stáří a ceně opravy) opravit. Bude nutné koupit nový.  
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, dát do rozpočtu na příští rok.
b) kácení 2 suchých bříz v Háječku
Starostka obce upozornila na 2 suché břízy v Háječku – 1 naproti Molínkovým a 2 pod hradbou Braunových.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel do zimy pokácet, aby nedošlo k jejich pádu a poškození soukromého majetku.
c) ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, jmenovat pana Martina Fajta strojníkem JSDHO. Tuto práci vykonává v HZS Domažlice a má pro tuto funkci odborné znalosti a praxi.
 
V Pelechách 4.9.2020
 
 
 Zapsala:                                                                        Ověřovatelé:
 
 
Starostka:                                                                     Místostarosta: 
 
 
 
USNESENÍ č. 5 – 2020 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy 
konaného dne 25.8.2020 od 19.00 hod
 
1) Projednání a schválení OZV obce Pelechy: Obecně závazná vyhláška obce PELECHY   č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, zohlednit v textu vyhlášek doporučení ODK a připravit na příští VZ ZO k odsouhlasení.
 
2) Projednání a schválení OZV obce Pelechy:  Obecně závazná vyhláška obce PELECHY  č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, zohlednit v textu vyhlášek doporučení ODK a připravit na příští VZ ZO k odsouhlasení.
 
3) Projednání a schválení OZV obce Pelechy: Obecně závazná vyhláška obce PELECHY   č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, zohlednit v textu vyhlášek doporučení ODK a připravit na příští VZ ZO k odsouhlasení.
 
4) Projednání sdělení
ZO projednalo sdělení paní Sladovníkové a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel provést kontrolu po dešti na zmíněném území obce a podle výsledku připravit písemnou odpověď a projednat na příštím VZ ZO.
 
5) Odkanalizování novostavby RD pana Pavla Brauna 
ZO projednalo projekt na odkanalizování RD výše jmenovaného ke stavebnímu povolení.
ZO projednalo a schválilo  7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Koupě křovinořezu
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, dát do rozpočtu na příští rok.
 
6) Kácení 2 suchých bříz v Háječku
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel do zimy pokácet, aby nedošlo k jejich pádu a poškození soukromého majetku.
 
7) Strojník JSDH
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, jmenovat pana Martina Fajta strojníkem JSDHO. 
 
V Pelechách 4.9.2020
 Zapsala:                                                                        Ověřovatelé:
Starostka:                                                                     Místostarosta: 
 

Poslední novinky