Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 8. 9. 2020 od 19 hodin.

 

Zahájení 8.9. 2020 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas) .
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  7 hostu.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni pan Martin Fajt a pan Tomáš Beck .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 5/2020
2) Schválení OZV obce Pelechy
3) Různé a diskuze
     
1) kontrola usnesení č. 5/2020
Usnesení 5/2020 bylo beze zbytku splněno.      
 
2) Schválení OZV
Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č.3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Schválení OZV
Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č.1/2020 o místní poplatku ze psů.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Schválení OZV
Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č.2/2020, o stanovení systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Odpověď na emailové oznámení
Starostka obce seznámila ZO s výsledkem šetření oznámení a textem odpovědi / viz příloha č.1/ na oznámení.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 15.9.2020
 
 
USNESENÍ č. 6/2020 
z VZ ZO konané dne 8.9.2020 od 19.00 hod
 
1)  Schválení OZV  č.3/2020
Projednána a schválená Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č.3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Schválení OZV č.1/2020
Projednána a schválená Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č.1/2020 o místní poplatku ze psů.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Schválení OZV č.2/2020
Projednána a schválena Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č.2/2020, o stanovení systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4) Odpověď na emailové oznámení
Projednáno a schváleno zaslání odpovědi  / viz příloha č.1/ na oznámení.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 17.9.2020
 

Poslední novinky