Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 20. 5. 2021 od 19 hodin.

 

Zahájení 20.5. 2021 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska, elektronická  úřední deska obce a veřejný rozhlas).
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  5 hostů.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a paní Augustina Haladová .
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 1/2021
2) Projednání žádosti o koupi pozemku
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce 
4) Projednání plánované komunikace Háječek – kácení stromů
5) Různé a diskuze
     
1) kontrola usnesení č. 1/2021                                                     
Usnesení 1/2021 bylo beze zbytku splněno.      
 
2) Projednání žádosti o koupi pozemku
Pan Václav Pinkr doručil osobně starostce obce Žádost o koupi pozemku č.1640/1, viz příloha č.1. Žádost byla projednána a zamítnuta. Důvody pro zamítnutí: Výše uvedený pozemek je jediná příjezdová cesta k parcele č.1636. Obec Pelechy pozemky neprodává, rozhodlo o tom ZO  na svém veřejném zasedání dne 30.11.2017, Usnesením 5/2017.
ZO projednalo a neschválilo 7 hlasy proti, 0 pro, 0 se zdržel. 
 
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce
ZO schválilo Závěrečný účet obce za rok 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. Paní Aug.Haladová, účetní obce, seznámila přítomné s účetní závěrkou obce, kterou tvoří Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2020 a Inventerizační zpráva za rok 2020. Příloha č.2.  Po projednání členové ZO schválili Účetní závěrku obce za rok 2020, sestavenou k 31.12.2020 a rozdělení hospodářského výsledku na účet 432. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
4 ) Projednání plánované komunikace Háječek – kácení stromů
MěÚ Domažlice postoupil podání firmy Ing., arch. Václav Mastný ve věci kácení dřevin mimo les v k.ú. Pelechy, Obecnímu úřadu Pelechy, jako orgánu věcně a místně příslušnému k jednání v této věci. Příloha č.3.
ZO projednalo a schválilo pokácení dřevin pod podmínkou: dřeviny dotčené stavbou komunikace, které bude nutno pokácet, budou nově vysázeny.  Dřeviny, které půjde přesadit,budou přesazeny. To se provede nejpozději následující rok po dokončení stavby.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Různé
Starostka obce seznámila ZO se žádostí Domova Clementas o podporu při zařazení do sítě základních poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji, viz příloha č.4.
ZO projednalo a schválilo domov sociálních služeb podpořit – odpověď příloha č.5.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 25.5.2021
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 
 
USNESENÍ z VZ ZO konaného dne 20.5.2021 od 19.00 hod
 
1) Projednání žádosti o koupi pozemku
ZO projednalo a neschválilo prodej pozemku č.1640/1, viz příloha č.1. 
ZO projednalo a neschválilo 7 hlasy proti, 0 pro, 0 se zdržel. 
 
3) Projednání a schválení Závěrečného účtu obce
ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad. 
ZO schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2020, sestavenou k 31.12.2020 a rozdělení hospodářského výsledku na účet 432. 
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4 ) Projednání plánované komunikace Háječek – kácení stromů
ZO projednalo a schválilo pokácení dřevin pod podmínkou: dřeviny dotčené stavbou komunikace, které bude nutno pokácet, budou nově vysázeny.  Dřeviny, které půjde přesadit 
budou přesazeny. To se provede nejpozději následující rok po dokončení stavby.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Podpora domova Clementas pro zařazení do sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel, domov sociálních služeb podpořit – odpověď příloha č.5.
 
V Pelechách dne 25.5.2021
 
Zapsal:                                                                   Místostarosta:
 
Starosta:                                                                 Ověřovatelé:
 

Poslední novinky