Zápis z  veřejné schůze zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 20. 10. 2020 od 19 hodin.

 

Zahájení 20.10. 2020 v 19.00 hod.
Schůze byla svolána jako mimořádná, poněvadž je nutní nezbytně projednat OZV a Havarijní pojištění DA. Nebyla  prezentována způsobem v místě obvyklým z důvodu vyhlášení nouzového stavu.
Účast dle prezenční listiny: 6 členů ZO, paní Eva Molinková omluvena, jakožto riziková skupina, 2 hosté.  Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni pan Martin Fajt a pan Tomáš Beck .
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení 6/2020
2) Schválení OZV obce Pelechy o poplatcích z ubytovací kapacity
3) Projednání a schválení nabídek havarijního pojištění
4) Projednání Žádosti o uvedení věci nemovité do púvodního stavu
5) Různé a diskuze
     
 1) kontrola usnesení č. 6/2020                                                                                           Usnesení 6/2020 bylo beze zbytku splněno.
      
2) Schválení OZV č.4/2020 obce Pelechy o poplatcích z ubytovací kapacity
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. ( Příloha č.1)
 
3) Projednání a schválení nabídek havarijního pojištění
ZO projednalo nabídky na havarijní pojištění DA a vybralo pojištění od ALLIANZ - Allrisk, jako nejlepší poměr nabídky rozsahu pojištění a ceny. (Příloha č.2)
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4 )Projednání Žádosti o uvedení věci nemovité do původního stavu
ZO Pelechy projednalo žádost paní Jany Zahrádkové a pana Lukáše Brichcína a souhlasí s uvedením nemovité věci v jejich vlastnictví do souladu s KN. (Příloha č.3)
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Různé a diskuze
Starostka a místostarosta obce seznámila ZO s návštěvou makléře z pojišťovny DAS, na Obecním úřadě. Jednalo se o nabídku právní ochrany obcí (příloha č.4). Vzhledem k tomu, že země je už letos podruhé v nouzovém stavu a nevíme, jak to  bude s financováním obcí a s dotacemi v dalších letech ZO rozhodlo, zatím pojištění nepořizovat
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 27.10.2020
 
USNESENÍ č.7/2020 
z VZ ZO konané dne 20.10..2020 od 19.00 hod
 
1) Schválení OZV č.4/2020 obce Pelechy o poplatcích z ubytovací kapacity
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. ( Příloha č.1)
 
2) Projednání a schválení nabídek havarijního pojištění
ZO projednalo a schválilo pojištění od ALLIANZ - Allrisk, jako nejlepší poměr nabídky rozsahu pojištění a ceny. (Příloha č.2)
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4 )Projednání Žádosti o uvedení věci nemovité do původního stavu
ZO Pelechy projednalo a schválilo žádost s uvedením nemovité věci do souladu s KN. (Příloha č.3)
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Pojišťovna DAS
ZO projednalo nabídku pojištění DAS  a rozhodlo, zatím pojištění nepořizovat.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 27.10.2020

Poslední novinky