Obecně závazná vyhláška obce PELECHY č. 4/2020, o místním poplatku z pobytu.
 
Zastupitelstvo obce PELECHY se na svém zasedání dne 20.10.2020 usnesením
č. 6/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec PELECHY touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.
 
Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku
(1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je
na základě zákona omezována osobní svoboda.
(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je
povinen vybrat poplatek od poplatníka.
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení
činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce
ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.
(2) V ohlášení plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně
též období roku, v nichž poskytuje pobyt.
(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který
může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku
na své úřední desce.
 
Čl. 4
Evidenční povinnost
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé
zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje
týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou
a) den počátku a den konce pobytu,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného
místa v zahraničí,
c) datum narození,
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
1. občanský průkaz,
2. cestovní doklad,
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska.
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení
posledního zápisu.
 
Čl. 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu
(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt
účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu,
pokud
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60
dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.
(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků
akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci
alespoň údaje o
a) dni počátku a dni konce konání této akce,
b) názvu a druhu této akce, a
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.
(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1.
O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).
(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou
pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši
vybraného poplatku v členění podle
1. dne poskytnutí pobytu,
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
3. důvodu osvobození.
 
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 4,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho
počátku.
 
Čl. 7
Splatnost poplatku
Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30.3. následujícího
kalendářního roku.
 
Čl. 8
Osvobození
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu
ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové
péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona
upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající
fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo
školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném
veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona
o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják
v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající
na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
 
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce
poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(2) Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.
 
Čl. 10
Přechodné ustanovení
Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný
pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,
je povinna splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 3 této vyhlášky do 15 dnů ode dne
nabytí její účinnosti.
 
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011, ze dne 4.10.2011
 
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.den po dni vyhlášení .
 

Poslední novinky