Obecně závazná vyhláška obce PELECHY č. 2/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy.

 

Obec PELECHY

Obecně závazná vyhláška

obce PELECHY č. 2/2020,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pelechy

 

Zastupitelstvo obce Pelechy na svém zasedání dne 8.9.2020 usnesením č. 5/2020 schválilo na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisu, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Čl. 1 Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Pelechy a jejích částí (dále jen „obec“), včetně nakládání se stavebním odpadem.
 
Čl. 2 Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu.
b) Papír.
c) Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů.
d) Sklo.
e) Kovy.
f) Nebezpečné odpady.
g) Objemný odpad.
h) Směsný komunální odpad.
i) Jedlé oleje a tuky.
 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a i).
 
Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu
 
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u budovy Obecního úřadu.
3) Zvláštní sběrná místa a sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy do:
a) Sběrných dvorů
b) zařízení podle § 14 odst.1 zákona o odpadech ( zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ) a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33 zákona o odpadech ( zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání biologicky rozložitelných odpadů)
c) velkoobjemových kontejnerů
d) sběrných nádob
e) pytlového způsobu sběru
f) kombinace způsobů podle písmen a) až e)
 
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 
Čl. 4 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.
 
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
 
Čl. 5 Sběr a svoz objemného odpadu
 
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
 
3) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu.
 
2) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
 
Čl. 6 Shromažďování směsného odpadu
 
1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 
Čl. 8 Závěrečná ustanovení
 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Pelechy č.1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  ze dne 8.2.2011.
 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení (případně lze uvést konkrétní datum účinnosti – nejdříve však datum dne vyhlášení).
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:  10.9.2020
 
Sejmuto z úřední desky dne:  25.9.2020 - nabývá účinnosti
 

Poslední novinky