Zápis o předání a převzetí stavební akce provedené na základě smlouvy o dílo.

PŘÍTOMNI:

Za zhotovitele: Dolejší – stavby,rekonstrukce s.r.o.
Pavel Dolejší
Starý Klíčov 130
345 01 Mrákov 
Statutární zástupce: Dolejší Pavel

Za odběratele: Obec Pelechy
Pelechy 27
344 01 Domažlice
Statutární zástupce: Tremlová Rada – starostka

Ostatní účastníci řízení: místostarostka obce Váchalová Hana


ÚČASTNÍCI PROVEDLI PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ STAVBY

Provedení rekonstrukce budovy obecního úřadu , osekání , penetrace a štukování omítek, nátěry proti plísním, srovnání betonových podlah, penetrační nátěry, položení dlažby, montáž sádrokartonu a výmalba

1. Cena dle smlouvy o dílo: 162 169,40 Kč

Cena dle fakturace : 162 169,40 Kč

2. Datum zahájení prací: 4.4.2008

3. Datum ukončení prací: 15.4. 2008

4. Dodržení platných ČS norem a tech. podmínek

Dodrženy

5. Zjištění vady a nedodělky a způsob řešení včetně termínů:

Nejsou

6. Kvalita provedených prací a záznam o provedených zkouškách:

Dobrá

7. Jiné připomínky a vyjádření:

Nejsou


Objednavatel prohlašuje, že dnešního dne tj.18.4.2008 na základě tohoto přejímacího řízení tuto stavbu od zhotovitele do své správy, užívání a údržby se všemi právy a povinnostmi dle příslušných zákonných ustanovení převzal.