Zobrazení: 536

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 30. 11. 2017 od 19.00 hod.

Zahájení 30.11.2017 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce) .
Účast dle prezenční listiny: 6 členů ZO,  4 hosté, 1 člen ZO omluven z důvodu  nemoci. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Hana Štreblová a paní  Eva Molinková.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Projednání požadavků pana Pavla Grubera
3) Schválení  Obecně závazné vyhlášky obce Pelechy č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
4) Výběr firmy na realizaci nového obecního rozhlasu
5) Příprava Návrhu rozpočtu na rok 2018
6) Různé
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 1) kontrola usnesení č. 5/2017
Usnesení 5/2017 bylo beze zbytku splněno.
2)Projednání požadavků pana Pavla Grubera
Starostka obce přečetla dopis od právníka ( viz příloha č.1 ) pana Pavla Grubera a odpověď obce Pelechy ( viz příloha č.2 ). 
a) Ve věci doložení dokumentace stavby byl pan Pavel Gruber osobně na Obecním úřadě, kde mu byla předložena stavební dokumentace „ Odvodnění  pozemků Mrákov V“, kterou si ofotil. Pokladní doklady  týkající se zatrubnění, na kterých je podpis pana Pavla Grubera, který byl v té době místostarostou, si pan P.Gruber také ofotil.  Rozhodnutí ZO Pelechy o zatrubnění – nebylo dohledáno, je již ve státním archivu v Horšovském Týně. Kolaudační rozhodnutí také nedohledáno. ZO Pelechy předpokládá, že pokud pan P.Gruber tyto dokumenty požaduje a byl v době realizace místostarostou, tak měl všechny dokumenty v pořádku. 
b) Další požadavek ohledně odkupu pozemku 1650 v k.ú.Pelechy vlastník obec Pelechy. ZO projednalo. Panu P.Gruberovi bylo sděleno, že jde i o pozemek 1651/4, který je pod pozemkem 1650, což jistě ví.  Pozemek 1650 má výměru 533 m2 a pozemek 1651/4 23 m2. Pan P.Gruber nabízí odkup pozemku za cenu 25.000,00 Kč, což odpovídá kupní ceně cca 45,00 Kč za m2. Jako důvod koupě uvádí scelení svých pozemků a studánku, která napájí jeho rybník.                                                                                                                                         ZO s těmito důvody pro prodej obecního majetku nesouhlasí. Pozemky má pan P.Gruber sceleny – pozemek 1650 je na okraji . Na vodu ze studánky a přístup ke svému rybníku z pozemku obce má pan P.Gruber zřízeno věcné břemeno.
Obec Pelechy neprodává obecní pozemky. Panu Gruberovi bylo toto sděleno již 2x a to 8.10.2013, Usnesení 5/2013 a 22.3.2016, Usnesení 2/2016.
ZO projednalo a neschválilo prodej pozemků panu P.Gruberovi.  0 hlasy pro, 6 proti, 0 se zdržel.
3) Schválení návrhu Obecně závazné vyhlášky obce Pelechy č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
Starostka obce seznámila přítomné s textem výše uvedené OZV. 
OZV bude vyvěšena po dobu 15 dní a její platnost bude od 1.1.2018.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.                                                  
4) Výběr firmy na realizaci nového obecního rozhlasu
Starostka obce oslovila 3 firmy, s žádostí o cenovou nabídku na realizaci nového rozhlasu.
A to firmu TIOS, která poslala nabídku na drátový a bezdrátový rozhlas, firmu Investtel bezdrátový rozhlas a firmu SOVT-RADIO.
ZO projednalo  nabídky a vybralo firmu SOVT – RADIO, jako nejvýhodnější nabídku.
ZO projednalo a schválilo  firmu SOVT – RADIO 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.       
5) Příprava Návrhu rozpočtu na rok 2018
ZO projednalo a schválilo vyvěšení Návrhu rozpočtu na rok 2018 ( viz příloha č. 3 ) na úřední desce a elektronické úření desce obce
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
6) Různé
a) Starostka obce seznámila ZO s Cenovou nabídkou firmy Truhlářství u Kačarů, která byla obcí poptána, na Přístřešek na ochranu proti povětrnostním vlivům před dveře do hospody. Předběžná cena byla stanovena na cca 23.480,00 Kč  ( viz příloha č.4 ).
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
b) Starosta obce Tlumačov upozornil starostku obce Pelechy, že majitel pozemku 1533/3 v k.ú. Pelechy, má zájem odkoupit od obce Tlumačov pozemek před svou parcelou kvůli vjezdu. Poněvadž se na tomto pozemku obce Tlumačov nachází místní komunikace obce Pelechy, žádá ZO, aby se k tomu vyjádřilo. ZO Pelechy rozhodlo, požádat obec Tlumačov, aby svůj pozemek, na kterém se nachází MK obce Pelechy neprodádavala soukromému vlastníkovi.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
V Pelechách 8.12.2017
 
 
USNESENÍ č. 6 /2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 30.11.2017
 
 
1)Projednání požadavků pana Pavla Grubera
Obec Pelechy neprodává obecní pozemky.                                                                               
ZO projednalo a neschválilo  prodej pozemku p.č. 1650 panu Pavlu Gruberovi .                         
0 hlasů pro prodej, 6 proti, 0 se zdržel.
 
2) Schválení  Obecně závazné vyhlášky obce Pelechy č. 1/2017
ZO projednalo a schválilo  Obecně závaznou vyhlášku obce Pelechy č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů . Vyvěsit po dobu 15 dní na úřední a elektronické úřední desce obce Pelechy.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Výběr firmy na realizaci nového obecního rozhlasu
ZO projednalo a schválilo na realizaci nového obecního rozhlasu firmu SOVT-RADIO.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
5) Příprava Návrhu rozpočtu na rok 2018
ZO projednalo a schválilo vyvěšení Návrhu rozpočtu na rok 2018 ( viz příloha č. 3 ) na úřední desce a elektronické úření desce obce
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
 
6) Přístřešek před dveře do hospody
ZO projednalo a schválilo vybudování přístřešku firmou Truhlářství u Kačarů.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
7) Prodej pozemku obce Tlumačov
ZO projednalo a schválilo požádat obec Tlumačov, aby pozemek, na kterém se nachází MK obce Pelechy, soukromému vlastníkovi neprodávala.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 
V Pelechách dne 8.12.2017