Zobrazení: 524

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 12. 9. 2017 od 19.00 hod.

Zahájení 12.9.2017 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřední deska a elektronická  úřední deska obce).
Účast dle prezenční listiny: 6 členů ZO,  4 hosté, 1 člen ZO omluven z důvodu  dovolené. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a paní Eva Molinková.
ZO projednalo a schválilo 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Projednání požadavků pana P.Grubera
3) Různé a diskuze
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 3/2017
Usnesení 3/2017 bylo beze zbytku splněno.                           
2) Projednání požadavků pana P.Grubera
Požadavky ze dne 29.4.2017 – viz příloha č.1
K požadavku dobudování dešťové kanalizace Paidar -Gruber:
jak již bylo několikrát projednáváno a vysvětlováno – vodoteč (dešťová kanalizace) Paidar – Gruber měla být zatrubněna v roce 2013, tehdy pan P.Gruber nesouhlasil, pokud nebude splněno jeho 10 požadavků. ZO projednalo a nesouhlasilo s 2 požadavky z 10, bohužel pan P.Gruber stejně zatrubnění nepovolil. V současné době již není možné dešťovou vodoteč zatrubnit, zákon to nepovoluje, jak nám bylo vysvětleno paní Aulickou při místním šetření, které vyvolal pan P.Gruber svou stížností na Městském úřadě. Úřad zatrubnění nepovolí.
K požadavku za dobudování kanalizace na pozemku pana P.Grubera tento žádá jako kompenzaci pozemky obce a to1650 a 1651/4:
taktéž již několikrát projednáváno a vysvětlováno, že obec bude věcná břemena řešit u všech majitelů pozemků, přes které vede obecní kanalizace stejně – to znamená finančně, poněvadž kompenzace pozemky není možná. 
Věcná břemena ohledně obecní kanalizace nebyla do současné doby vyřešena, poněvadž pan P.Gruber nechce od svého požadavku ohledně získání obecního pozemku slevit.
ZO Pelechy projednalo a rozhodlo požadavky pana P.Grubera nesplnit, nabídlo mu řešení posouzení věcných břemen obecní kanalizace na soukromých pozemcích soudním znalcem a spravedlivé vyrovnání se všemi majiteli.
Pan P.Gruber nesouhlasil.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 20.9.2017
 
USNESENÍ č. 4 /2017 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 12.9.2017
 
1) Projednání požadavků pana P.Grubera - zatrubnění
ZO projednalo a rozhodlo:
zatrubnění – na zatrubnění vodoteče v současnosti obec nedostane povolení - zákon to již neumožňuje. Pan P.Gruber si měl nechat vodoteč zatrubnit v roce 2013, když s tím obec počítala.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Projednání požadavků pana P.Grubera – pozemky za povolení vybudování kanalizace
ZO projednalo a rozhodlo:
Jak bylo již několikrát rozhodnuto – pozemek jako kompenzaci nedávat. 
Nechat ocenit věcná břemena soudním znalcem a se všemi majiteli pozemků, na kterých se nachází obecní kanalizace se vyrovnat finančně.
ZO projednalo a schválilo  6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách dne 20.9.2017