Zobrazení: 481

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Pelechy, konaného dne 20. 6. 2017 od 19.00 hod.

Zahájení 20.6.2017 v 19.00 hod.
Schůze byla  prezentována způsobem v místě obvyklým ( úřednídeska a elektronická deska obce).
Účast dle prezenční listiny: 7 členů ZO,  1 host. Schůzi vede a zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Augustina Haladová a paní Eva Molinková.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
Program jednání:
1) Kontrola usnesení
2) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2016
3) Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016
4) Různé
Program jednání bude rozšířen o schválení účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2016
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
1) kontrola usnesení č. 2/2017
Usnesení 2/2017 bylo beze zbytku splněno.                                                                     
                                                                                                 
2) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2016
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2016.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3) Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016
ZO projednalo a schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření za   rok 2016.                             
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
4)  Schválení účetní závěrky k 31.12.2016
Účetní závěrka: příjmy 1.042.951,79 Kč
                          výdaje     793.467,47 Kč
                          celkem   +249.484,32 Kč
Zastupitelstvo obce Pelechy schvaluje účetní závěrku obce Pelechy sestavenou k 31. 12. 2016 a rozdělení hospodářského výsledku na účet 432.           
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
V Pelechách 27.6.2017
 
 
USNESENÍ č. 3 /2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce  ze dne 20.6.2017
 
1) Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2016   
ZO Pelechy schvaluje Závěrečný účet obce včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pelechy za rok  2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
2) Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016
ZO projednalo a schválilo zprávu o přezkoumání hospodaření za   rok 2016.                             
ZO projednalo a schválilo 7 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
3)  Schválení účetní závěrky k 31.12.2016
Zastupitelstvo obce Pelechy schvaluje účetní závěrku obce Pelechy sestavenou k 31. 12. 2016 a rozdělení hospodářského výsledku na účet 432.
Hlasování: Hana Váchalová             pro
                  Petr Královec                  pro
                  Jana Becková                  pro
                  Radka Tremlová              pro
                  Eva Molinková                pro
                  Josef Halada                    pro
                  Jan Královec                   pro  
 Výsledek: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
 
 
V Pelechách dne 27.6.2017