Zobrazení: 539

Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2018 zpracován dne 30.11.2017 na VZ ZO. Rozpočet vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce (www.pelechy.cz). Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu obce. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu obce Pelechy na rok 2018 byl dne 30.11.2017 projednán finančním výborem a ZO.

 

 

Návrh rozpočtu 2018     OBEC PELECHY  
Příjmy   POL schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 návrh rozpočtu 2018
Daňové příjmy          
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci   1111 150.000,-- 150.000,-- 180.000,--
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky   1112     5.000,--     5.000,--     5.000,--
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   1113   20.000,--   20.000,--   20.000,--
Daň z příjmů právnických osob   1121 160.000,-- 160.000,-- 200.000,--
Daň z příjmů právnických osob za obce   1122     5.000,--     5.000,--     5.000,--
Daň z přidané hodnoty   1211 300.000,-- 300.000,-- 350.000,--
Daň z hazardních her   1381     3.000,--     3.000,--     4.000,--
Daň z nemovitých věcí   1511   50.000,--   50.000,--   55.000,--
Poplatek za provoz systému shromaž.,využ.,odstr.komun.odpad   1340   40.000,--   40.000,--   40.000,--
Poplatek ze psů   1341     1.500,--     1.500,--     1.500,--
Poplatek z ubytovací kapacity   1345     3.000,--     3.000,--     4.000,--
Správní poplatky   1361     1.000,--     1.000,--     1.000,--
           
Nedaňové příjmy ODPA        
Sběr a zpracování druhotných surovin                       2122       4.000,--      4.000,--     2.000,--
Komunální služby a úz. rozvoj 3639          400,--         400,--        400,--
Využ. a znešk.komunál.odpadů       3725     12.000,--    12.000,--   13.000,--
Sběr a svoz komunálního odpadu      3722          1.200,--     1.200,--
Činnost místní správy                   6171          2.000,--  
Obecné příjmy z fin.  operací                   6310          100,--         100,--        100,--
Neinv. přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR    4111      18.307,--  
Neinv. přijaté transfery ze SR    4112   54.000,--    57.800,--   60.900,--
PŘÍJMY CELKEM     809.000,-- 834.307,-- 943.100,--

 

Výdaje ODPA schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 návrh rozpočtu 2018
Silnice                                              2212 41.000,--    41.000,-- 41.000,--
Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219   42.500,-- 140.000,--
Provoz veřejné silniční dopravy 2221 1.600,-- 1.600,--  
Dopravní obslužnost 2292   1.600,-- 1.700,--
Pitná voda 2310 1.000,-- 1.000,-- 1.000,--
Odvádění a čištění odpadních vod                        2321 115.000,-- 81.000,-- 26.000,--
Ostatní záležitosti kultury                        3319 1.200,-- 1.200,-- 1.200,--
Rozhlas a televize                                    3341 1.400,-- 2.000,-- 2.000,--
Ost. zájmová činnost a rekreace                        3429 91.500,-- 91.500,-- 5.500,--
Pomoc zdravotně post. a chronicky nemocným 3543 1.000,-- 1.000,-- 1.000,--
Veřejné osvětlení                                3631 60.000,-- 60.000,-- 30.000,--
Komunální služby a územní rozvoj 3639 42.700,-- 42.700,-- 7.200,--
Sběr a svoz nebezpečných odpadů                   3721 10.000,-- 10.000,-- 10.000,--
Sběr a svoz komunál. odpadů                    3722 76.078,-- 76.078,-- 65.078,--
Využ.a zneškod.komun.odpadů             3725 20.000,-- 20.000,-- 20.000,--
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň                   3745 18.000,-- 24.800,-- 20.600,--
Požární ochrana (dobrov.část)                    5512 10.500,-- 40.600,- 18.000,--
Zastupitelstva obcí                      6112 65.600,-- 65.600,-- 209.280,--
Volby do Parlamentu ČR 6114   17.207,--  
Volby do zastupitelstev úz. samospr. Celků 6115 7.300,--    
Činnost místní správy                              6171 221.722,-- 225.522,-- 318.159,--
Obec.výdaje z fin.operací                       6310 4.500,-- 4.500,-- 5.000,--
Pojištění funkčně nespecifikované                  6320 13.900,-- 14.200,-- 14.200,--
Ostatní finanční operace                         6399 5.000,-- 5.000,-- 5.000,--
Finanční vypořádání minulých let  vratky veřej. rozp. ústř.úrovně 6402   7.300,-- 1.183,--
VÝDAJE CELKEM   809.000,-- 877.907,-- 943.100,--
         
  POL schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 návrh rozpočtu 2018
Financování -položky                              
Změna stavu kr. prostř. 8115       43.600,--