Zobrazení: 1275

Z veřejné schůze Zastupitelstva obce Pelechy, konané dne 29. 11. 2012 od 19:00 hod.

Schůze byla včas a řádně prezentována: písemně vyvěšena na Úřední desce Obecního úřadu, vyvěšena na internetových stránkách obce, vyhlášena místním rozhlasem.

Účast dle prezenční listiny:
5 členů Zastupitelstva obce
1 host

Schůzi vede starostka obce p. Hana Váchalová, na základě přítomnosti 5 členů ZO je schůze usnášení schopná. Jeden člen ZO omluven z důvodu nemoci a jeden z důvodu zaspání.
Zapisovatelem schůze je jmenována a schválena p. H.Váchalová – 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Ověřovateli zápisu jmenováni a schváleni paní Jana Becková a paní Eva Molinková - 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel .

Program zasedání veřejné schůze ZO:

1) kontrola Usnesení 7/2012
2) projednat a schválit Rozpočet obce Pelechy na rok 2013
3) projednat a schválit Veřejnou vyhlášku o odpadech
Program jednání byl dodatečně rozšířen o
3) stanovení data fyzické inventury a zvolení jejích členů
Projednáno a schváleno 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Program jednání projednán a schválen 6 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

1) kontrola Usnesení 7/2012
Usnesení 7/2012 z VZ ZO konaného dne 13.11.2012 bylo splněno.

2) projednat a schválit Rozpočet obce Pelechy na rok 2013
Návrh rozpočtu obce Pelechy byl vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce. Nebyly vzneseny žádné námitky.
Rozpočet obce Pelechy po finálních úpravách: příjmy – 605.800,00 Kč , výdaje – 635.784,00 Kč. Schválen jako shodkový - 29.984,00 Kč z důvodů:
ZO ještě nezná přesný zbytek financí z letošního hospodaření obce,
poněvadž nebyla uskutečněna stavba prodloužení kanalizace.
V roce 2013 bude ve dvou případech žádáno o dotaci.
Bude vyvěšen na úřední desce i na internetových stránkách obce.
Projednáno a schváleno 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) projednat a schválit Veřejnou vyhlášku o odpadech
Návrh Veřejné vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl vyvěšen na úřední desce a internetových stránkách obce. Nebyly vzneseny žádné námitky.
Dále byl zaslán ke kontrole na KÚ PK odbor dozoru a vrátil se právně zkontrolován.
Veřejná vyhláška O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla zpracována do výsledné podoby a bude vyvěšena na úřední desce i na internetových stránkách obce. Platnost od 1.1.2013.
Projednáno a schváleno 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.


4) stanovení data fyzické inventury a zvolení jejích členů
Datum fyzické inventury bylo stanoveno na 27.12.2012 od 18.00 hod a za členy byli zvoleni: Jana Becková, Eva Molinková, Jan Královec, Petr Královec, Augustina Haladová. Předsedou inventární komise byla zvolena paní Jana Becková.
Projednáno a schváleno 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.


USNESENÍ Č.8/2012 z VZ ZO konaného dne 29. 11. 2012

1) projednání a schválení Rozpočtu obce Pelechy na rok 2013
ZO projednalo a schválilo Rozpočet obce Pelechy: příjmy – 605.800,00 Kč , výdaje – 635.784,00 Kč. Schválen jako shodkový - 29.984,00 Kč z důvodů:
ZO ještě nezná přesný zbytek financí z letošního hospodaření obce,
poněvadž nebyla uskutečněna stavba prodloužení kanalizace.
V roce 2013 bude ve dvou případech žádáno o dotaci.
Bude vyvěšen na úřední desce i na internetových stránkách obce.
Projednáno a schváleno 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2) projednání a schválení Veřejné vyhlášky o odpadech
ZO projednalo a schválilo Veřejnou vyhlášku O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s platností od 1.1.2013.
Bude vyvěšena na úřední desce i na internetových stránkách obce.
Projednáno a schváleno 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.

3) stanovení data fyzické inventury a zvolení jejích členů
ZO projednalo a schválilo provedení fyzické inventury dne 27.12.2012.
Za členy byli zvoleni: Jana Becková, Eva Molinková, Jan Královec, Petr Královec, Augustina Haladová. Předsedou inventární komise byla zvolena paní Jana Becková.
Projednáno a schváleno 5 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel.